• SOLID INTERTECH CO.,LTD.

  • 081-6863783, 081-5598242

  • 02-753-7161

  • solidintertech@gmail.com

  • SOLID INTERTECH CO.,LTD.

  • 081-6863783, 081-5598242

  • 02-753-7161

  • solidintertech@gmail.com

  • LINE OA :
    solidintertech

Tsurumi (BER-Series)

เครื่องเติมอากาศ Tsurumi BER-Series แบบจุ่มน้ำที่ออกมาเพื่อการใช้งานกับระบบบำบัดน้ำเสีย

Tsurumi (BER-Series)

Description

เครื่องเติมอากาศแบบจุ่มน้ำที่ออกมาเพื่อการใช้งานกับระบบบำบัดน้ำเสีย สามารถเติมอากาศให้ออกซิเจนแก่น้ำเสียพร้อมกับการกวนผสมอย่างทั่วถึงทั้งแนวราบและแนวดิ่งในบ่อเติมอากาศ ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งและไม่ส่งเสียงรบกวน สามารถใช้กับน้ำเสียได้ทุกประเภททั้งโรงแรม อาคาร สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tsurumi (BER-Series)”

Your email address will not be published.

Related Products