HOME Reference

"งานติดตั้งถังบำบัดนำ้เสีย ตลาดบันซ่าน จ.ภูเก็ต"

"งานติดตั้งหัวจ่ายอากาศ โรงงานอหารแพ็คฟูดส์"

"งานติดตั้ง SCUMSKIMMER"

"DTAC CALLCENTER"

"IBEZA เกาะพีพี"

"JW PACIFIC"

"บ.ฟงซาน"

"โรง.แปรรูปไก่จ.ตรัง"

"โรงแรม แซงกรีล่า"

"โรงคัดแยกขยะลำปาง"

"โรงงาน Electrolux"

"โรงงานสาลี่สุพรรณ"

"สวนน้ำรามายานะชลบุรี"

"อาคารบางนาธานี"